iProSMS จะยุติการให้บริการ ระบบ SMS ในวันที่ 15 มีนาคม 2561
ระหว่างนี้ท่านสามารถส่ง SMS ได้ตามปกติ
เครดิตที่เหลือจากการใช้งานไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ